PODPORA SPORTU V JMK


Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o dotačním programu

PODPORA SPORTU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2020, který je určen zejména pro sportovní subjekty pracující s dětmi a mládeží.

 

Jsou zde vyhlášeny tyto dotační tituly:

 

Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele min. 30 %

Podpora je určena na úhradu výdajů na:

• technické zhodnocení, opravu a údržbu sportovišť, zejména střech, sportovních ploch, šaten a sociálního zařízení na sportovištích, vyjma budování nových závlah hřišť a vrtaných studní;

• pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací, vyjma nákupu automobilů;

• pořízení movitého majetku sportovních organizaci jako vybavení sportoviště (např. vybavení šaten)

• pořízení, technické zhodnocení, opravu a údržbu strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, vyjma pořízení sekaček, zahradních traktorů a traktorů na sečení trávy

 

Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele min. 30 %

Podpora je určena na úhradu výdajů na:

• provozní výdaje na ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, provozní výdaje na dopravu, startovné, odměny rozhodčím a pronájem sportovních ploch;

• nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč);

• výdaje na trenéry dětí a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace. Trenér musí mít po dobu čerpání dotace platnou trenérskou licenci

 

Příjem žádostí bude probíhat 17.2.2020 - 28.2.2020