MMR - PODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ


117D08 – Podpora revitalizace území

117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Správce podprogramu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

 

Ukončení příjmu žádostí 31. května 2019

  Cíl podprogramu

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané

a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít

v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci

území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu

brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké

veřejnosti.

 

DT 1 – Revitalizace a výstavba

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu

a k jehož dalšímu využití je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí

podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.

Podporovány budou aktivity v těchto oblastech:

  • Obecní dům, obřadní síň.
  • Škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty -

                součástí může být výstavba školní jídelny (dále jen “ŠJ“) za podmínek, že strava bude                   

                poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a ŠJ bude provozována školou nikoliv

               externím subjektem.

  • Knihovna.
  • Volně přístupné volnočasové aktivity – bez poplatků.
  • Veřejné parkoviště, garáže - bez poplatků.
  • Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce.
  • Hasičárna.
  • Kulturní dům (omezeno komerční využití).
  • Klubovny pro lokální spolky.
  • Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, brusliště),

DT2 – Revitalizace a rekonstrukce

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu

a k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu

využití. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce

objektů.

Podporované aktivity se shodují s popsanými aktivitami v rámci DT1.

DT3 – Revitalizace

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu

a k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón

aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může být demolice objektů,

revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.

Výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti a jež

nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké veřejnosti),

nezakládá veřejnou podporu

 

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,

Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,

Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,

Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci či spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

 

Martina Mazuchová

Projektový manažer

T: (+420) 725 553 352

E: mazuchova@promea.cz

 www.promea.cz