III. výzva Ministerstva zemědělství


 

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační titul na obnovu rybníků. 

Byly vyhlášeny dva podprogramy:

a) 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích, ve kterém jsou způsobilými žadateli Státní podniky Povodí a Lesy České republiky

b) 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

 

Žadatelé: obce nebo svazky obcí

Podporovány jsou tyto aktivity:

- rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží
- výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží

Pozn.: Nerybochovný rybník pro potřeby tohoto programu je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.

Výše podpory:


a) Rekonstrukce a odbahnění

Podpora bude poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů, max. do výše 2 miliony korun na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu v případě odbahňování.

b) Výstavba, obnova

Dotace bude poskytována max. do výše 80 % z uznatelných nákladů. Max. do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. do výše 10 milionů korun na celou akci.

Alokace této výzvy je 400 milionů korun.

Příjem žádostí o dotaci  probíhá od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019

 

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Za společnost PROMEA s.r.o.

Martina Mazuchová