Jihomoravský kraj 2018


 

PODPORA BOJE PROTI SUCHU A NA ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2018

Alokace 6 mil. Kč

Příjem žádostí do 5.10.2018

Minimální výše podpory: 20 000 Kč

Maximální výše podpory: 300 000 Kč

Uznatelné výdaje:

  • Výstavba, rekonstrukce a oprava rybníku a malých vodních nádrží (včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a výpustných zařízení) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů)
  •  Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem
  • Obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny
  • Rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy
  •  vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.
  • obnova či zakládání větrolamů

Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01.01.2018 do 31.12.2019.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat .

Za společnost Promea s.r.o. Vám krásný den přeje 

Martina Mazuchová