PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2018


DOTAČNÍ PROGRAM

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ

DOPRAVY

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2018

 

 

Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel

 

         1.1. Název:                      Podpora      rozvoje      cyklistiky       a       cyklistické      dopravy

                                                 v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

          1.2. Vyhlašovatel:         Jihomoravský kraj

 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je průběžná a je vyhlášena od 14.02.2018 od 8:00 hod

do 03.08.2018 do 14.00 hod

 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 000 000 Kč.

 

Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01.01.2018 do 31.12.2019.

 

 

Účel dotačního programu a důvody podpory stanoveného účelu, výchozí podmínky pro vyhlášení dotačního programu

 

Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území

Jihomoravského kraje. Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást péče o zdraví, snižování podílu individuální motorové dopravy, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu.

Okruh způsobilých žadatelů

 

Žadatelem může být tato právnická osoba:

a)    obec na území Jihomoravského kraje,

b)    dobrovolný svazek obcí jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,

c)     místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji,

d)    Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451,

e)    Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013,

f)      Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489,

g)    České dráhy, a.s., IČ: 70994226,

h)    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234,

i)      Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,

j)      jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které splňují všechny uvedené podmínky:

i)       byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,

ii)      mají ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované v čl. 2.2. dotačního programu.

 

 

Uznatelné a neuznatelné výdaje projektu

 

Uznatelný výdaj projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu; uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje na:

a)    plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),

b)    realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.),

c)     realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),

d)    výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,

e)    budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách,

f)      podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory

g)    budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike),

h)    realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),

i)      opravy lávek pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, povrchů, izolace nosné konstrukce),

j)      budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,

k)     osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

l)      obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele,

m)   realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,

n)    informační tabule a značení tras MTB,

o)    zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu, tj. pouze pokud na zpracování projektové dokumentace navazuje stavební (realizační) část projektu, dle některého z písm. a) až n) tohoto článku       

Výdaje na projektovou dokumentaci lze zařadit mezi celkové uznatelné výdaje projektu maximálně ve výši 10 % uznatelných výdajů stavební (realizační) části projektu a současně maximálně do výše 300 000 Kč. Projektová dokumentace se musí vztahovat k:

a)    územnímu, stavebnímu řízení či jiné formě povolení na stavbu cyklostezky, cyklotrasy, trasy MTB, případně stavebního objektu přímo podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.),

b)    obnově nebo optimalizaci značení cyklotras a cyklostezek na krajských, národních nebo mezinárodních koridorech.