INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ


Investice do nezemědělských činností

 

Vyhlašovatel:                                                  Státní zemědělský intervenční fond

Dotační program:                                           Program rozvoje venkova

Operace:                                                          6.4.1 Investice do nezemědělských činností

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:                           od 3. 4. 2018 do 23. 4. 2018.

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel (min. po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidovaný v Evidenci zemědělského podnikatele)

Podporované oblasti:

 • investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů
 • vybrané nezemědělské činnosti, které budou podporovány – zejména zpracovatelský průmysl (výroba potravinářských výrobků, textilií, výrobky z papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd.), činnosti v oblasti stavebnictví, velkoobchod a maloobchod a výzkum vývoje. Podporovány budou jak stavební a výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařazení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti

 

Způsobilé výdaje:

 • stavební obnova či nová výstavba provozovny (včetně bouracích prací, přípojek základní technické infrastruktury)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • pořízení základního nábytku a výpočetní techniky
 • doplňující výdaje (úprava povrchů, manipulační plochy, odstavná a parkovací stání, oplocení)
 • nákup nemovitostí (max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů)

 

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Výdaje na technologie:

u  technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software

u  montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

 

Ostatní výdaje:

 •   nová výstavba či stavební obnova provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí    pro zaměstnance
 •   doplňující výdaje jako součást projektu v souvislosti s projektem
 •   pořízení strojů, technologií a další vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti        s projektem (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ nejsou způsobilé)

Výše dotace a způsobilých výdajů:

 • velké podniky 25 % způsobilých výdajů
 • střední podniky 35 % způsobilých výdajů
 • malé podniky 45 % způsobilých výdajů
 • minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace – 200 tis. Kč
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace – 10 mil. Kč

 

Podmínky:

 • žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů
 • projekt musí být zaměřen pouze na vybrané činnosti, zejména zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy a údržba motorových vozidel, výzkum a vývoj
 • budou preferovány projekty, které jsou méně finančně náročné, pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově, jsou šetrné k životnímu prostředí, aktivizují mladou generaci
 • žadatel musí vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha

Důležité přílohy:

 •   Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 •   Platné stavební povolení

 

Pro bližší informace či výpočet preferenčních bodů nás neváhejte kontaktovat