PODPORA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ


PODPORA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

 

Vyhlašovatel:                                                   Státní zemědělský intervenční fond

Dotační program:                                             Program rozvoje venkova

Operace:                                                            6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: od 3. 4. 2018 do 23. 4. 2018.

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel, který hodlá zahájit nebo rozšířit svoji zemědělskou činnost a který zahajuje zemědělskou činnost poprvé

Fyzická osoba (FO):

  • dosáhla-li ke dni zaregistrování žádosti o dotaci věku 18 let a nedosáhla 41 let
  • není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele
  • dosáhla-li minimální zemědělské kvalifikace, nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní
  • mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu a/nebo se mohla podílet na základním kapitálu ze 100 %, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodářský rolník.

 Právnická osoba (PO):

  • je-li řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici pro fyzickou osobu - viz výše
  • mladý začínající zemědělec musí plnit jako jediný funkci statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním kapitálu ze 100 % a jedná za PO samostatně
  • neplnila-li před podáním Žádosti o dotaci funkci statutárního orgánu v jiné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu či nebyla evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba
  • nebyla-li v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník

 Podporované oblasti:

 • podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, který bude stěžejním podkladem již od podání Žádosti o dotaci až po její schválení a následné uskutečňování jednotlivých cílů podnikatelského plánu

 Výše dotace:

 

 • výše dotace 45 000 €, tj. cca 1 200 000,- Kč,
 •  přímá nenávratná dotace poskytovaná ve třech splátkách (první splátka 50% bude vyplacena po schválení podnikatelského plánu, druhá splátka 45% po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu, třetí splátka 5% podmíněna řádným provedením podnikatelského plánu)

Podmínky:

 • sestavení podnikatelského plánu s výhledem na 4 roky
 • ke dni podání Žádosti o dotaci je nutné dosáhnout minimální standardní produkce v Kč, minimální produkce je stanovena pro jednotlivá odvětví v rozmezí od 240 000 - 570 000 Kč. Maximální hodnota standardní produkce na podnik je ve výši 3 347 500 Kč
 • po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel dotace povinen dosahovat min. 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby
 • lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel tvá 5 let od převedení první splátky na účet

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:

 •   výstavba/rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologiípro živočišnou   výrobu  (podpora  se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
 •   výstavba/rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologiípro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné
 •  mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (pro rostlinnou i živočišnou, včetně pořízení traktorů, (výše výdajů na pořízení strojů v rámci projektu může činit max. 560 000 Kč)
 •  úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
 •  nákup nemovitostí (jejich výše může dosahovat max. 560 000 Kč)
 •  nákup hospodářských zvířat základního stáda (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
 •  nákup sadby, osiva pro přímou spotřebu v podniku (jejich výše může dosahovat max. 10 % způsobilých   výdajů)
 •  nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku (jejich výše může dosahovat max. 125 000 Kč)

 

Pro bližší informace či výpočet preferenčních bodů nás neváhejte kontaktovat:

Ing. JANA KŘIVOVÁ                       Mgr. ŠÁRKA HODONSKÁ

krivova@promea.cz                        hodonska@promea.cz

 + 420 725 917 256                        + 420 602 447 049


Kancelář: PROMEA, s.r.o., Prušánky 132, 696 21 Prušánky