Podpora rozvoje venkova - Jihomoravský kraj


Vážení,

rádi bychom Vás informovali o dotačním programu Podpory rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Program obsahuje tyto dotační tituly:

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské

                              vybavenosti, orientační limit 26 mil. Kč

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,8 mil. Kč

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu

                             venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 2,2 mil. Kč

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7 mil. Kč

Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování

                              veřejné zeleně, orientační limit 7 mil. Kč

 

Žadatelem může být tato právnická osoba:

 • v dotačním titulu 1, 3, 4, 5 a 7 – obec s méně než 3.000 obyvateli
 • v dotačním titulu 2 – místní akční skupina
 • v dotačním titulu 3 a 6 - svazek obcí

 

Maximální výše dotace na jednu akci činí:

u dotačního titulu 1 – 250.000 Kč

u dotačního titulu 2 – 100.000 Kč

u dotačního titulu 3 – 100.000 Kč

u dotačního titulu 4 – 250.000 Kč

u dotačního titulu 5 –   50.000 Kč

u dotačního titulu 6 -  250.000 Kč

u dotačního titulu 7 – 250.000 Kč

 

Minimální výše dotace na jednu akci činí 25.000 Kč

 

Uznatelnými výdaji akce se rozumí tyto výdaje:

u dotačního titulu 1

výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby

a občanské vybavenosti

 

 • víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity,
 • tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť),
 • obchody a služby,
 • obecní úřady,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
 • základní a mateřské školy,
 • zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

u dotačního titulu 2

výdaje na provoz místních akčních skupin

 

 • mzdy
 • režijní náklady kanceláří

u dotačního titulu 3  

výdaje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu

venkovské zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury

 

 • vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod,
 • místní komunikace a cyklistické stezky,
 • základní a mateřské školy,
 • zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
 • víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity
 • obecní úřady

u dotačního titulu 4

výdaje na zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích

 

 • chodníky a stezky pro pěší a cyklisty,
 • bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení,
 • osvětlení veřejných prostranství a komunikací

u dotačního titulu 5

výdaje na rozvoj obecních knihoven

 

 • počítačové vybavení,
 • čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje
 • softwarové vybavení,
 • mobiliář, regály,
 • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci

              s pořízením inventáře).

u dotačního titulu 6

výdaje na realizaci následujících typů společných projektů

dobrovolných svazků obcí:

 

 • studie a projektové dokumentace společných investičních akcí,

              realizace společné stavby pro rozvoj cestovního ruchu (vyjma

              cyklostezek),

 • obnova společné infrastruktury (např. vodovod, kanalizace, ČOV,

              komunikace)

 • venkovní mobiliář, informační tabule a značení mikroregionu.

u dotačního titulu 7

výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství:

 

 • obnova, údržba a zřizování nové veřejné zeleně,
 • úprava ploch veřejného prostranství včetně pořízení mobiliáře,
 • nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství

 

V případě dotazů, nejasností či zájmu o vypracování žádosti nás neváhejte kontaktovat

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Hezký den Vám za společnost PROMEA přeje

Martina Mazuchová

Projektový manažer