OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


 

PRIORITNÍ OSY:

 • Kvalita ovzduší
 • Zpracování odpadu
 • Ochrana přírody

 

VÝZVA 79: ZLEPŠIT SYSTÉM SLEDOVÁNÍ, HODNOCENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ VÝVOJE KVALITY OVZDUŠÍ A SOUVISLÝCH METEOROLOGICKÝCH ASPEKTŮ

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Maximální možná výše podpory je 85% celkových způsobilých výdajů. V případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na soustavu zásobování teplou vodou bude dotace poskytována maximálně do výše 60 %.  

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku

 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

 • Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů

 • Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování, správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry

 • Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony


 

VÝZVA 65: DOKONČIT INVENTARIZACI A ODSTRANIT STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč bez DPH.

Maximální možná výše podpory je 85% celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit
 • Sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2


 

VÝZVY 50, 51: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč bez DPH.

Maximální možná výše podpory je 100% celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury:
  • výstavba nových a zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:

  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy)
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:

  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav

 

88. VÝZVA: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Výzva slouží k vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.Cílovými územími jsou velkoplošná chráněná území ČR.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč bez DPH.

Maximální možná výše podpory je 85% celkových způsobilých výdajů.

 Typy podporovaných projektů a aktivit: 

 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • Vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy)

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:

 •  vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav
 •  podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav